משלוח חינם עם שליח תוך 14 ימים / משלוח עם שליח עד 5 ימים : ₪24.00
00.00

No products in the cart.

alala.co.il תנאים והגבלות

page1image2538909872page1image2538911200page1image2538913296page1image2538913584

אפליקציית alala.co.il – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ע”י שימוש באפליקציה זו הנך מסכים/ה כי קראת את תנאי השימוש באפליקציה – להלן “תנאי השימוש” – ואת ההגבלות המפורטות בהמשך, הבנת את האמור בהם וכי הנך מסכים/ה לאמור בתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש באפליקציה יכולים להשתנות מעת לעת ע”י בעלי האפליקציה וללא הודעה מראש. ככל שאינך מסכים עם תנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות שינויים שנעשים באתר ו/או באפליקציה ו/ או בשירותים הניתנים על ידי alala.co.il מעת לעת, הנך מתבקש לא לעשותשימושבאפליקציהו/אובאתרי alala.co.ilו/אובשירותיםהמוצעים

במסגרתם.

עצם השימוש בכל אחת מהפלטפורמות, לרבות, באפליקציה ו/או הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים המסופקים על ידי alala.co.il , לרבות אך לא רק רכישת כרטיסים, קבלת מידע,פניהלפניותהציבורשלalala.co.il ו/אוכלשירותאחראונוסף המסופק באמצעות האפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר, ו/או כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה לרבות אתר

alala.co.ilו/אואתרהחברהשל alala.co.il

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים בפלטפורמות השונותשלalala.co.ilלרבותבאתרו/אובאפליקציה,עשוייםלהיותכפופים לתנאים נוספים, אשר יופיעו בחלק נפרד ובלתי תלוי מהאמור במסמך זה.

התנאים הנוספים יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באיזורים המתאימים.

פרסום מכל מין וסוג, בכל אחת מהפלטפורמות בהן המשתמש יעשה שימוש, לרבות באפליקציה ו/או באתר לא ייחשב כעידוד או כהמלצה מטעמה של alala.co.il לרכישתהשירותיםהכלוליםבמידעכאמורוהאחריותעלרכישת

השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

ידוע לך כי במסגרת הפלטפורמות השונות, לרבות באתר האינטרנט ו/או באפליקציה משודרים תכנים מסוגים שונים, לרבות פרסומות, הן מטעמה של alala.co.il והןמטעמםשלצדדיםשלישיים.alala.co.il לאתישאבכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או

עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין.

alala.co.il עשויהבאמצעותספקיהשירותיםהשונים,להציעלךשירותים נוספים ו/או משלימים, בכפוף להסכמתך ובאישורך.

קודי שוברי הנחה ומבצעים, העשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות Push ועוד ו/או יעודכנו בחשבונך באתר ו/או באפליקציה, מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מalala.co.il . בעצם השימוש באפליקציה הנך מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באפליקציה ובאתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם ו/או באמצעות הפלטפורמות השונות

המוצעות על ידי alala.co.il.

ידוע למשתמש שכל אחת מהפלטפורמות בהן הוא עשוי לעשות שימוש, אינה מוגנת מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתרוברשתהאינטרנטככלל.כמוכןידועלמשתמשכיalala.co.ilעשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות למטרת זיהוי המשתמש ומתן מידע מיטבי

למשתמש.

האפליקציה על מגוון השירותים שהיא מספקת והמידע באפליקציה מצויים בפיתוח מתמיד ואף בגרסאות ניסוי ולכן ייתכן שיהיו בהם תקלות, שיבושים והפסקות מכל סוג שהוא. חלק מהמידע עליו מתבססת האפליקציה מתקבל מצדדים שלישיים ואין באפשרותנו לבדוק את מידת מהימנותו, לכן אין אנו מתחייבים כי תוכן המידע יהיה מדויק וייתכנו שיבושים, טעויות, ואי-דיוקים במידע זה. הגם שאנו עושים כל מאמץ על מנת שהמידע המופיע באפליקציה יהיה מדויק ומעודכן, בעלי האפליקציה ומפתחיה לא יהיו אחראים לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים באפליקציה. השימוש באפליקציה ובשרותיה נעשה באחריותך בלבד. אנו לא נישא בכל אחריות ביחס לכל נזק, אי נוחות, אובדן ו/או עוגמת נפש שעשויים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באפליקציה והשירותים הקשורים בה, לרבות שנגרמו כתוצאה מהסתמכותך על המידע המופיע בהם. כמו כן בעלי האפליקציה ומפתחיה לא ישאו בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כמפורט לעיל. עצם הורדת האפליקציה למכשירך והשימוש בה מהווים את הסכמתך להרשאות השונות הנדרשות עבור הפעלת האפליקציה לרבות גישה מלאה לאינטרנט ולשירותי המיקום והאיכון במכשירך.

alala.co.il שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים ו/או תעריפים, בפלטפורמות השונות מעת לעת, מובהר לעניין זה שמחירי הנסיעות נקבעים עלידיהגורםהרגולטוריהרלוונטיואיןלalala.co.il כלנגיעהלענייןזה.

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר, כל זמן שהנך עושה שימוש בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי

. alala.co.il

alala.co.il רשאיתלבטלאתהאפליקציה,האתריםהשוניםהמופעליםעל ידה, פלטפורמות הגלישה והעברת הנתונים, שינוי תנאי הסכם זה וכיוצ”ב הכל בהתאם לצרכיה, לשינויים הטכנולוגים שיחולו מעת לעת ובהתאם להוראות

הרגולטוריות הרלוונטיות. alala.co.il , רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים, כולם או חלקם, כפי שמוצעים באמצעות הפלטפורמות השונות שלMY-WAY.הנךמאשר/תומסכימ/הכיalala.co.il לאתישאבאחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, בגין חסימת הגישה לפלטפורמות השונות ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים המוצעים לרבות בגין תקלותו/אואירועיםאשרבשליטתalala.co.il אושאינםבשליטתהו/או גרסאות מערכת הפעלה או דפדפנים שאינם נתמכים וכיוצ”ב.

השימוש באפליקציה מוצע בחינם ואינו מחייב רישום או הזדהות, יחד עם זאת אנו עושים שימוש במידע הנצבר אודותיך כתוצאה מהשימוש שתבצע/י באפליקציה ובשירותיה, לרבות מידע אודות מיקומך והעדפותיך בקשר לשימוש בתחבורה הציבורית. אנו נשתמש במידע זה, בצורה אנונימית וסטטיסטית, בין היתר, על מנת לשפר את המידע המוצג באפליקציה לכלל המשתמשים וכמו כן שמורה לנו הזכות להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים עבורם מידע זה עשוי להיות רלוונטי, לרבות שימוש מסחרי במידע. בשימושך באפליקציה, את/ה מוותר/ת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה הקשורה לשימוש באפליקציה ו/או השימוש במידע שנאסף על ידינו, ובשירותים המוצעים באמצעותם. כל הזכויות באפליקציה והשירותים הקשורים בה לרבות זכויות הקניין הרוחני שייכים לנו בלבד או שאנו בעלי רישיון השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להשאיל, למכור או להשכיר כל חלק מהאפליקציה והשירותים הקשורים בה ו/או המידע והנתונים המוצגים באפליקציה ללא קבלת הסכמה מראש מאיתנו.